Native Mobile SDK Integration

Hướng dẫn tích hợp theo từng ngôn ngữ lập trình. Từ việc tải SDK tới việc ghi log in-app event theo từng loại hình ứng dụng và cài đặt deep link

Plugin Integrations

Hướng dẫn cài đặt Plugin mở rộng

Growth Action Integrations

Tích hợp giải pháp marketing automation tự động gửi push theo Scenario tới targeting audience

Partner Integration

Hướng dẫn tích hợp dành cho Ad Partner

Tài liệu tích hợp tham khảo

Giải quyết một số vấn đề thường gặp khi tích hợp với Adbrix

Release Note

Thông tin về phiên bản SDK và Release Note